Další obchody: Motodoplňky Snow&Ski Bílé zboží Elektro Mobilní telefony Digitální fotoaparáty Parfémy Pneumatiky
Zákazník nepřihlášen: [ přihlásit ]    

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.cyklo-svet.cz

I. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cyklosvet.cz.
Internetový obchod provozuje firma:
BPS koupelny s.r.o.
Pavlovského 673/39
747 07, Opava Jaktař
IČO: 25390023
DIČ: CZ25390023
vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17736 (dále jen „BPS koupelny s.r.o.“)
korespondenční adresa: BPS koupelny s.r.o., Olomoucká 11, Opava, 74601
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost BPS koupelny s.r.o. jako prodávající (dále jen „BPS koupelny s.r.o.“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy
společnost BPS koupelny s.r.o. sděluje, že
a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od BPS koupelny s.r.o.. Zboží dodáváme pouze na dobírku, v případě osobního předání je nutná platba v hotovosti.
b) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném BPS koupelny s.r.o. uváděny včetně DPH, náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru je
náklad 0,- Kč
c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží, toto odstoupení musí zaslat na korespondenční adresu sídla BPS koupelny s.r.o. (Olomoucká 11, Opava, 74601) nebo přinést spolu s vráceným zbožím nebo nás o vrácení informovat v této lhůtě a zboží dodat bez zbytečných odkladů maximálně však do 14 dnů.
d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
- zboží, bylo upraveno podle přání spotřebitele
- zboží, které podléhá rychlé zkáze
e) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

III. Smlouva
Smlouvu uzavírá Kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném BPS koupelny s.r.o. s tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, je povinen zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky BPS koupelny s.r.o.. Uzavření smlouvy BPS koupelny s.r.o.neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem s rekapitulací objednávky na Kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se BPS koupelny s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

Odpovědnost  BPS koupelny s.r.o.
BPS koupelny s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

  • věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je BPS koupelny s.r.o. zavázáno, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

  •  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

  •  na odstranění vady opravou věci,

  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí BPS koupelny s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu BPS koupelny s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li BPS koupelny s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu BPS koupelny s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že BPS koupelny s.r.o.nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může BPS koupelny s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může BPS koupelny s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li BPS koupelny s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu BPS koupelny s.r.o.. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se BPS koupelny s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy tedy ode dne převzetí zboží.
BPS koupelny s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá  BPS koupelny s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od BPS koupelny s.r.o.obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu BPS koupelny s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu (pro vrácení finančních prostředků). Spotřebitel odpovídá BPS koupelny s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu BPS koupelny s.r.o.bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi BPS koupelny s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění  objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na korespondenční adresu sídla BPS koupelny s.r.o. (Olomoucká 11, Opava, 74601). Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím mailu info@cyklosvet.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

VI. Provozní doba
Objednávky přes internetový obchod www.cyklosvet.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
prodejna: Olomoucká 11, 746 01 Opava
otvírací doba:
pondělí - pátek   10.00 - 18.00
sobota                   9.00 - 11.30

VII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. V případě, že se Vám cena nelibí a máte pro to rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), napište a domluvte si lepší! Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncová cena.

VIII. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu www.cyklosvet.cz. BPS koupelny s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX.Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti při osobním převzetí
b. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví BPS koupelny s.r.o.

X. Dodací podmínky

Česká Republika
Používáme pro dopravu PPL kdy je doba doručení do 24 hodin. Poštovné a balné se v ČR neúčtuje při objednávce větší než 3.000,- Kč včetně DPH při zaslání PPL, jinak činí 119,- Kč.
Je možné zaslat Českou poštou doba dodání je do 48 hodin a cena 189,- Kč. Zboží je zasíláno na dobírku nebo je možné zboží po domluvě vyzvednout osobně.

Slovensko
Pro zasílání zboží na Slovensko používáme PPL.
ceník

Ceník PPL Export Slovensko

Hmotnost zásilky do:

Cena Export v Kč: 

Cena Import v Kč: 

1 kg

245,-

340,-

3 kg

285,-

390,-

5 kg

335,-

420,-

7 kg

375,-

460,-

10 kg

415,-

500,-

12 kg

455,-

530,-

15 kg

500,-

560,-

20 kg

545,-

620,-

25 kg

605,-

680,-

30 kg

665,-

750,-

35 kg

765,-

870,-

40 kg

915,-

1 010,-

50 kg

1100,-

1 180,-

Ceník Dopravného pro produkt PPL Export Slovensko je platný od 1. 1. 2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů, bez mýtného a bez palivového příplatku.

    

Ceník Doběrečného pro PPL Export Slovensko

                Výše dobírky v Kč do:   

Dobírkový poplatek v Kč:

                                       1 000,-

                              55,-

                                       5 000,-

                              70,-

                                     20 000,-

                              85,-

                                     50 000,-

                            120,-

                                     80 000,-

                            210,-

Ceník Doběrečného pro produkt PPL Export Slovensko je platný od 1. 1. 2012 na území celé České republiky. Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle platných právních předpisů.

Pro přepočet doběrečného používáme kurz ČSOB DEVIZY/NÁKUP, který je platný ke dni svozu zásilky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

XI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí všeobecné obchodní podmínky včetně jejích součástí.

motodoplňky, motorky, motocykly      


Provozovatel: BPS-koupelny s.r.o., Pavlovského 673/39, 747 07, Opava,
e-mail: info@cyklosvet.cz tel. 730 893 970

Naše další obchody: Motoeshop.cz - Motodoplňky | SnowSki.cz - Vybavení pro zimní sporty


Provozováno na systému PremiumSHOP
Cyklosvět.cz - Internetový obchod cyklistika jízdní kola, cykloshop s cyklo vybavením.
Dovážíme značky Lapierre, Selev, IRC, ZAMO, PROGRIP, FIRSTRACING a Dainese.
Duše a pláště, přilby a helmy, chrániče, rukavice, brýle, vidlice a tlumiče, brzdy.